Obavijesti i oglasi

alt


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Uz pjacu 2, 21420 BOL
Ur.broj: 2104/19-02/01
Bol, 01. srpnja 2019.

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18) objavljuje se

J A V N I

P O Z I V


Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena cesta – ogranak ulice Obala, u naselju Bol u k.o. BOL, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.
Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu OPĆINA BOL.
Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste izradila je tvrtka GEOmar d.o.o. Augusta Cesarca 1, 21000 Split.
Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta obavljeno je 21. lipnja 2019. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja ceste, kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 18. srpnja 2019. godine u vremenu od 10:00 do 11:00 sati u prostorijama Doma kulture , Frane Radića 18, 21 420 Bol.


Načelnik:
Tihomir MarinkovićaltTemeljem članka 12. Odluke o dodjeli novčane pomoći i novčanih nagrada učenicima i studentima („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 01/10 i 4/10) i članka 47. Statuta Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol, broj 5/09, 11/14, 1/15 i 1/18) načelnik Općine Bol dana 16. travnja 2019. godine donio je

O D L U K U

o dodjeli stipendija učenicima i studentima
za školsku/akademsku godinu 2018/2019

Članak 1.
Općina Bol za školsku/akademsku godinu 2018/2019 dodjeljuje novčanu pomoć slijedećim učenicima i studentima:
* Novčana pomoć u iznosu od 4.000,00 kuna za redovne studente sa područja Općine Bol koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu završili sa prosjekom ocjena od 4,50 do 5,00:
1. Frano Marinković, Ante Starčevića 7, Bol
2. Nina Kukoč, Iza Lože 5, Bol
3.Helenka Marinković, Tina Ujevića 8, Bol

* Novčana pomoć u iznosu od 3.000,00 kuna za redovne studente sa područja Općine Bol koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu završili sa prosjekom ocjena od 3,50 do 4,49:
1. Marino Bodlović, Ante Radića 10, Bol
2. Adrijana Vrsalović, Domovinskog rata 62, Bol
3. Maja Karmelić, Novi put 20 A, Bol
4. Stjepan Kraljević, Blato 9 A, Bol
5. Anđela Topalović, Zadarska ulica 6, Bol
6. Paula Tomaš, David-cesta 49, Bol

7. Petra Karmelić, Novi put 20, Bol
8. Iva Jakšić, Tina Ujevića 3, Bol
9. Jakov Krunić, Domovinskog rata 9, Bol
10. Kristina Gojević, David cesta 10, Bol
11. Ante Vrsalović, Domovinskog rata 62, Bol
12. Ivana Marić, Murvica 22 A, Murvica, Bol
13. Mia Petrić, Ruđera Boškovića 6 A, Bol
14. Suzana Jakšić, Tina Ujevića 3, Bol
15. Karmen Selak, Obala 16, Bol
16. Ivana Šćepanović, Gornja Obala 6, Bol
17. Lucijana Cvitanić, Gornje Podbarje 10, Bol
18. Mirjana Soljačić, Račić 27, Bol
19. Lovre Eterović, Frane Radića 5, Bol
20. Nikola Brizić, Glavica 5, Bol
21. Petar Teskera, David cesta 12, Bol
22. Tea Bogunović, Rudina 12, Bol
23. Maria Garbajs, Podan Glavice 1 B
24. Mariana Karmelić, Ante Radića 1, Bol
25. Ivana Radić, Domovinskog rata 66, Bol
26. Tomislav Radić, Domovinskog rata 66, Bol
27. Juraj Šćepanović, Gornja Obala 6, Bol
28. Lorena Lalić, Stara Cesta 4, Bol
29. Borna Jerčić, uz Gospojicu 14, Bol
30. Katarina Džambas, Blato 12 A, Bol

* Novčana pomoć u iznosu od 2.000,00 kuna za redovne studente sa područja Općine Bol koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu završili sa prosjekom ocjena do 3,49:
1. Antonio Karmelić, Podan Glavice 4, Bol
2. Stjepan Čulina, Blato 22, Bol
3. Ante Teskera, David cesta 12, Bol
4. Leona Kusanović, Hrvatskih domobrana 24 B, Bol
5. Mikula Eterović, Frane Radića 5, Bol
6. Ruža Jozić, David-cesta 15 A
7. Franka Cvitanić, Gornje Podbarje 1, Bol
8. Lovre Bodlović, Ante Radića 10, Bol
9. Nora Bago, Loža 5, Bol
10. Dora Tomić, Loža 4, Bol
11. Marin Eterović, Gospojica 2, Bol

* Novčana pomoć u iznosu od 1.000,00 kuna za srednjoškolce sa područja Općine Bol koji se školuju izvan općine u školskim programima kojih nema na području Općine Bol:
1. Stela Marinković, Uz Poljanu 4, Bol
2. Dora Marinković, Uz Poljanu 4, Bol
3. Josipa Grubišić, Blato 12 A, Bol


Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Službenom glasniku" Općine Bol.

Klasa: 021-01/19-01/63
Ur. broj: 2104/02-19-02/02
Bol, 16. travnja 2019. godine

NAČELNIK OPĆINE BOL:
Tihomir MarinkovićaltREPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BOL

Uz pjacu 2, 21420 Bol

Klasa: 363-03/19-01/163
Ur.broj: 2104/19-02/01
Bol, 01. srpnja 2019.


Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV


Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste - ulica Uz Paklinu i Ulica Tina Ujevića u naselju BOL u k.o. BOL, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općina Bol.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta: ulice Uz Paklinu i Ulice Tina Ujevića izradit će tvrtka LENO d.o.o. za geodetske poslove, 21 000 Split, Poljička cesta 9.

Općina Bol utvrdila je granice zemljišta na kojem su izgrađene nerazvrstane ceste, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetnih nerazvrstanih cesta kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja,
dana 19. srpnja 2019. u vremenu od 9:00 do 11:00 sati u prostorijama Doma kulture, Frane Radića 18, 21420 Bol.


Načelnik:
Tihomir Marinkovićalt


Na temelju članka 19. Odluke o javnim priznanjima Općine Bol ("Službeni glasnik" Općine Bol, br. 4/09, 7/09) i odluke Općinskog Načelnika Tihomira Marinkovića, klasa: 022-01/19-01/10, ur.broj: 2104/02-19-02/01 od 10. lipnja 2019. godine, JUO Općine Bol dana 10. lipnja 2019. godine objavljuje


P O Z I V N I

N A T J E Č A J

za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja

Općine Bol za 2019. godinu


I. VRSTE JAVNIH PRIZNANJA TE UVJETI ZA NJIHOVU DODJELU

Ovaj natječaj objavljuje se za dodjelu sljedećih javnih priznanja:


1. Nagrada Općine Bol za životno djelo

Nagrada Općine za životno djelo javno je priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj osobi za cjelokupno postignuće koje je ona ostvarila tijekom svog radnog vijeka iz područja gospodarstva, znanosti, kulture i tehničke kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta, zaštite okoliša, turizma te drugih javnih djelatnosti od značaja za Općinu Bol, a koje predstavlja izuzetan doprinos razvitku i ugledu Općine Bol.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se fizičkoj osobi s prebivalištem na području Republike Hrvatske.

Godišnje se mogu u pravilu, dodijeliti do dvije Nagrade za životno djelo Općine Bol.


2. Grb Općine Bol

Grb Općine Bol je javno priznanje koje se dodjeljuje domaćim ili stranim pravnim ili fizičkim osobama za izuzetne rezultate od interesa za Općinu Bol od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Bol, a osobito za uspjehe iz područja gospodarstva, znanosti, kulture i tehničke kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta, zaštite okoliša, turizma te drugih javnih djelatnosti od značaja za Općinu Bol u višegodišnjem razdoblju .

Ova nagrada se dodjeljuje kao kolektivna ili kao pojedinačna.

Godišnje se može dodijeliti najviše dvije kolektivne i jedna pojedinačna nagrada nazvana Grb Općine Bol.

U slučaju da Nagradu Općine Bol dobije pravna osoba, nagrada se ne može dodijeliti te iste godine i njezinom čelniku, kao niti u roku od tri godine od godine u kojoj je Nagrada Grb Općine Bol dodijeljena pravnoj osobi čiji je on čelnik.

Grb Općine Bol se istoj fizičkoj ili pravnoj osobi može ponovno dodijeliti tek nakon deset godina.


3. Godišnja nagrada Općine Bol

Godišnja nagrada Općine Bol javno je priznanje koje se dodjeljuje domaćoj ili stranoj, fizičkoj ili pravnoj osobi za postignuća i doprinos iz područja gospodarstva, znanosti, kulture i tehničke kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta, zaštite okoliša, turizma te drugih javnih djelatnosti od značaja za Općinu Bol, a koje predstavlja izuzetan doprinos razvitku i ugledu Općine Bol.

Godišnja nagrada Općine javno je priznanje koje se dodjeljuje za postignuća koja su ostvarena u posljednje dvije godine koje prethode godini u kojoj se Godišnja nagrada dodjeljuje.

Svake se godine može dodijeliti najviše pet Godišnjih nagrada Općine Bol.

Za pojedino područje mogu se u istoj godini dodijeliti najviše dvije Godišnje nagrade.

Prijedlog za dodjelu Nagrade Općine Bol za životno djelo, Godišnje nagrade Općine Bol te nagrade Grb Općine Bol mogu podnijeti, domaće fizičke i pravne osobe, udruge sa sjedištem u Općini Bol, Općinski Načelnik, vijećnici, te radna tijela Općine Bol.

Uz javno priznanje Nagradu Općine za životno djelo, Godišnja nagradu Općine Bol i Grb Općine Bol dodjeljuje se i novčana nagrada.

Posebnom Odlukom, Općinsko vijeće će na prijedlog Načelnika odrediti visinu novčane nagrade.

Javno priznanje Općine Bol ne može se dodijeliti državnim dužnosnicima, dužnosnicima Splitsko-dalmatinske županije i Općine za vrijeme trajanja njihova mandata.

Javno priznanje Općine može se dodijeliti službenicima i namještenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, ali samo za dostignuća i doprinos koja su postigli izvan redovnog obavljanja svojih aktivnosti vezanih uz rad u Odjelu.

Godišnje se može dodijeliti samo jedno javno priznanje istoj fizičkoj ili pravnoj osobi.

Javna priznanja Općine dodjeljuju se fizičkoj osobi za života.

Iznimno, nagrada Općine za životno djelo je javno priznanje koje se može dodijeliti i posmrtno.


II. POSTUPAK PREDLAGANJA I DODJELE JAVNIH PRIZNANJA

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja za koje je javno raspisan natječaj, obavezno sadrži podatke o podnositelju prijedloga, opširnije obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se predlaže dodjela javnog priznanja Općine Bol, prosudbu postignutih rezultata kao i vrstu javnog priznanja.

Pismenom prijedlogu prilaže se, ukoliko postoji, odgovarajuća dokumentacija, objavljeni rad, analiza, prikaz, kritika pisanja stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultati i dr.

Prijedlog za javna priznanja za koje je javno raspisan natječaj, moraju se dostaviti u roku određenom u natječaju.

Na zahtjev Odbora za dodjelu javnih priznanja podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i dodatnu dokumentaciju.

Prijedloge za dodjelu javnih priznanja Nagrada Općine za životno djelo, Godišnja nagrada Općine te nagrade Grb Općine Bol, razmatra Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine Bol.

Konačni prijedlozi Odbora za dodjelu javnih priznanja, prosljeđuju se Općinskom vijeću radi donošenja konačne odluke o dodjeli javnih priznanja Općine.

Konačni prijedlozi izrađeni su u obliku prijedloga odluke za svako priznanje posebno

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnose se u pismenom obliku.


III. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnose se zaključno do 15. srpnja 2019. godine neposredno u pisarnicu Općine Bol ili preporučenom pošiljkom.


Pročelnik:

Stipe Karmelić


alt


MICHIELI - TOMIĆ d.o.o. GORNJI HUMAC

OPERATIVA

tel. (021) 647 - 242

fax (021) 718 - 003


alt