Obavijesti i oglasi


Temeljem članka 12. Odluke o dodjeli novčane pomoći i novčanih nagrada učenicima i studentima („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 01/10 i 4/10) i članka 51. Statuta Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol, broj 3/2021) načelnik Općine Bol dana 06. svibnja 2021. godine donio je


O D L U K U

o dodjeli stipendija učenicima i studentima
za školsku/akademsku godinu 2020/2021Članak 1.
Općina Bol za školsku/akademsku godinu 2020/2021 dodjeljuje novčanu pomoć slijedećim učenicima i studentima:
* Novčana pomoć u iznosu od 4.000,00 kuna za redovne studente sa područja Općine Bol koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu završili sa prosjekom ocjena od 4,50 do 5,00:
1. Nina Kukoč, Iza Lože 5, Bol
2. Ana Kusanović, Hrvatskih domobrana 24B, Bol
3. Sara Marinković, David cesta 3, Bol
4. Katarina Džambas, Blato 12A, Bol
5. Ivana Marić, Murvica 22A, Murvica, Bol
6. Pia Marić, Murvica 22A, Murvica, Bol
7. Marina Lalić, Stara cesta 4, Bol
8. Paula Tomaš, David-cesta 49, Bol
9. Piera Marinković, Gospe od sniga 2, Bol
10. Nikolina Teskera, David-cesta 12, Bol

* Novčana pomoć u iznosu od 3.000,00 kuna za redovne studente sa područja Općine Bol koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu završili sa prosjekom ocjena od 3,50 do 4,49:
1. Ante Vrsalović, Domovinskog rata 62, Bol
2. Estera Mihaela Peruzović, Rudina 26, Bol
3. Rafaela Marinković, Ante Starčevića 7, Bol
4. Ivo Trutanić, Mirka Vrsalovića 26, Bol
5. Tina Marić, Domovinskog rata 68, Bol
6. Mirjana Soljačić, Račić 27, Bol
7. Marin Buljan, Blato 26, Bol
8. Paola Petek, Loža 7, Bol
9. Antonia Katić, Hrvatskog preporoda 10, Bol
10. Frane Radić, Rudina 16, Bol
11. Maja Petek, Loža 7, Bol
12. Stela Marinković, Uz Poljanu 4, Bol
13. Marin Eterović, Gospojica 2, Bol
14. Mia Petrić, Ruđera Boškovića 6A, Bol
15. Lucija Brešković, Hrvatskog preporoda 1A, Bol
16. Stanko Marčić, Domovinskog rata 36, Bol
17. Tomislav Radić, Domovinskog rata 66, Bol
18. Maja Karmelić, Novi put 20A, Bol
19. Ivana Radić, Domovinskog rata 66, Bol
20. Melani Kitić, Blato 24, Bol
21. Tea Bogunović, Rudina 12, Bol
22. Nora Bago, Loža 5, Bol
23. Doris Šćepanović, Uz Šilovac 3, Bol

* Novčana pomoć u iznosu od 2.000,00 kuna za redovne studente sa područja Općine Bol koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu završili sa prosjekom ocjena do 3,49:
1. Borna Jerčić, uz Gospojicu 14, Bol
2. Ante Kraljević, Blato 9A, Bol
3. Lovre Eterović, Frane Radića 5, Bol
4. Franka Cvitanić, Gornje Podbarje 1, Bol
5. Kate Pavišić, Petra Hektorovića 3, Bol
6. Lorena Lalić, Stara cesta 4, Bol
7. Sara Žaknić, Zadarska 10, Bol
8. Ana Pina Marinković, David-cesta 26A, Bol
9. Josip Šimić, Ivana Mažuranića 6, Bol
10. Dora Tomić, Loža 4, Bol

* Novčana pomoć u iznosu od 1.000,00 kuna za srednjoškolce sa područja Općine Bol koji se školuju izvan općine u školskim programima kojih nema na području Općine Bol:
1. Josipa Grubišić, Blato 12 A, Bol
2. Nicol Lovrić, Rudina 24 A, Bol
3. Mirko Pratljačić, Blato 20, Bol


Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Službenom glasniku" Općine Bol.

Klasa: 602-01/22-01/72
Ur. broj: 2104/02-21-02/03
Bol, 06. svibnja 2021. godine

NAČELNIK OPĆINE BOL:
Tihomir Marinković

alt


REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija

OPĆINA BOL

Uz pjacu 2, 21420 Bol
Klasa: 021-05/20-01/ 59
Ur.broj: 2104/20-02/1
Bol, 15. srpnja 2020. godine


Predmet: Upute za sakupljanje komunalnog otpada


Dana 14. srpnja 2020. godine u uredu općine Bol je održan sastanak rukovodstva tvrtke Michieli Tomić d.o.o. iz Gornjeg Humca, koji je koncesionar sakupljanja i odvoženja otpada sa područja općine Bol i čelnika općine Bol.
Na sastanku se razmatrala problematika sakupljanja miješanog komunalnog (kućnog) otpada, biorazgradivog otpada, reciklabilnog i krupnog otpada sa područja općine Bol.
Na području općine Bol je koncesionar sakupljanja otpada do danas podijelio ukupno oko tisuću i dvjesta čipiranih kanti od 120 litara ili magnetskih kartica koje otvaraju poluukopane kontejnere.
Domaćinstva koja još nisu zadužili čipiranu kantu moraju otići na reciklažno dvorište gdje svakog radnog dana od 07.00 do 11.00 i od 16.00 do 19.00 sati mogu preuzeti čipiranu kantu za kućni otpad.
Za preuzimanje magnetne kartice za odlaganje otpada u poluukopane kontejnere se treba obratiti koncesionaru na telefon (021) 647-242.
Djelatnici tvrtke Michieli-Tomić d.o.o. određuju pojedine zone u općini na koje je ekonomičnije i praktičnije primjenjivati sistem sakupljanja kućnog otpada iz čipiranih kanti ili odlaganja kućnog otpada u poluukopane kontejnere uz pomoć magnetske kartice.
Ovaj sustav sakupljanja otpada se primjenjuje od 01. srpnja 2020. godine.
Prvih dana od uvođenja ovog sustava djelatnici tvrtke Grabov rat d.o.o. su svakog jutra sakupljali četiri do pet kamiona kućnog otpada odloženog pored poluukopanih kontejnera i kanti.
Naime, djelatnici tvrtke Micheli-Tomić d.o.o. su dužni sakupiti otpad koji je registriran i naplativ, a to je otpad koji se nalazi u kantama ili u poluukopanim kontejnerima.
Danas se nepravilno odloženog otpada pored kontejnera i kanti sakupi jedan do dva kamiona svakog jutra.
Zajednički cilj je da se otpad odlaže legalno, tj. u kante i kontejnere, a svaki otpad pored kanti i kontejnera je nelegalan te podliježe općinskim novčanim kaznama.
Općinska uprava je do danas izdala devet obveznih prekršajnih naloga na iznos od 600,00 kn osobama za koje imamo dokaze da su nepravilno odlagali otpad.
Ova kazna se može naplatiti maksimalno do 2.000,00 kn i nove kazne će se povećavati prema maksimalnom iznosu.
Sa obveznim prekršajnim nalozima će se nastaviti dok svi građani i turisti Bola ne počmu poštovati općinsku odluku o sakupljanju otpada.
Molimo sve iznajmljivače soba, apartmana ili kuća za odmor da svoje turiste upoznaju sa sustavom sakupljanja kućnog otpada.
Primijetili smo da mnogi turisti svoje vrećice sa otpadom odlažu na javnu površinu nakon 09.00 ili 10.00 sati ujutro, jer ne znaju gdje je njihova kanta ili njihov kontejner za odlaganje otpada. U tom slučaju otpad ostaje na javnoj površini cijeli dan, jer se kućni otpad sakuplja tek sutra ujutro od 05.00 do 09.00 sati. Tvrtka Michieli-Tomić d.o.o. je jednom domaćinstvu spremna zadužiti više magnetskih kartica kako bi i turisti mogli odlagati svoj otpad u poluukopani kontejner.
Molimo sve građane i turiste Bola da odvajaju otpad tako da papir, staklo, plastiku i boce odlažu u poluukopane kontejnere koji su raspoređeni po cijelom naselju i namijenjeni su za pojedinu vrstu reciklabilnog komunalnog otpada. Ovakvo odvojeno sakupljanje reciklabilnog otpada se posebno ne naplaćuje.
Na taj način će se smanjiti količine miješanog komunalnog (kućnog) otpada koji se odlaže u čipirane kante ili poluukopane kontejnere uz pomoć magnetne kartice i koji se naplaćuje.
Biorazgradivi komunalni otpad (granje, trava, lišće, cvijeće…) se treba odlagati u reciklažno dvorište. Odlaganje ovog otpada se posebno naplaćuje i to 6,78 kn za jednu kantu od 120 litara otpada.
Krupni otpad (elektronički aparati, dijelovi namještaja, stalaže…) se treba odlagati u reciklažno dvorište. Ovaj otpad se odlaže bez naknade.
Poštujući gore navedene upute Bol će biti uredan i čist na ponos svojih stanovnika i na radost naših turista.

S poštovanjem !

načelnik
Tihomir Marinković


altalt

PRIPREMA I DOSTAVA HRANE

RESTAURANT "A R G E N T O" BOL

021/635-037 ili 091 55 33 119


alt


MICHIELI - TOMIĆ d.o.o. GORNJI HUMAC

OPERATIVA

tel. (021) 647 - 242

fax (021) 718 - 003


RADNO VRIJEME RECIKLAŽNOG DVORIŠTA:

PON - PET. 7-11 i 16-19 sati

SUB. 7 - 11

NEDJELJOM ZATVORENO


alt