Obavijesti i oglasi

alt

alt


alt


alt

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Pozivaju se svi potencijalni korisnici proračunskih sredstava iz Proračuna Općine Bol za 2019. godinu, sa područja kulture, odnosno sporta i tehničke kulture da do četvrtka 15. studenog 2018. godine dostave svoje programe rada i aktivnosti za 2019. godinu, te projekcije za 2020. i 2021. godinu s planom financijskih potreba po pojedinim programima.

Klasa: 400-01/18-01/71

Ur.broj: 2104/02-18-02/01

Bol, 15. listopada 2018. godine


NATJEČAJ ZA PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI,

TE PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI


1. Pozivaju se svi potencijalni korisnici proračunskih sredstava iz Proračuna Općine Bol za 2019. godinu, sa područja kulture, odnosno sporta i tehničke kulture da do četvrtka 15. studenog 2018. godine dostave svoje programe rada i aktivnosti za 2019. godinu, te projekcije za 2020. i 2021. godinu s planom financijskih potreba po pojedinim programima.

Potencijalni korisnici dužni su u financijskim pokazateljima prikazati sve planirane prihode i izdatke s posebnim naglaskom na mogućnost ostvarivanja drugih izvora financiranja.


2. Općina Bol obavještava sve potencijalne korisnike Proračuna Općine da će samo obrazložene i pravovremeno pristigle zahtjeve uzeti u razmatranje prilikom izrade Proračuna Općine Bol za 2019. godinu, te odrediti visinu financijske potpore sukladno proračunskim mogućnostima.


3. Temeljem pristiglih zahtjeva, koji moraju sadržavati sve elemente iz točaka 1. i 2., izradit će se:

Program javnih potreba u kulturi,

Program javnih potreba u sportu.


4. Prijave na ovaj Poziv moraju biti sastavljene sukladno Zakonu o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15).


5. Prijave se moraju dostaviti na propisanim obrascima koji se podižu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine ili na web stranici Općine Bol www.opcinabol.hr.

Prijava mora sadržavati i detaljniji i opširniji opis programa.


6. Dosadašnji korisnici, osim zakonom određenih i nastavnih korisnika u slučaju da ne postupe po ovom Pozivu neće se uvrstiti u Proračun Općine Bol za 2019. godinu.


Obrazac 1

Obrazac 2


PROČELNIK:

STIPE KARMELIĆ

alt

alt

Na temelju članka 18., 23. i 25. “Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću” od 22. kolovoza 2000. godine („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 2/00, 4/00, 1/01, 2/04, 7/09), a u skladu s odredbama “Odluke o općim uvjetima organizacije i naplate parkiranja na javnim parkiralištima Općine Bol” od 14.07.2016., 27.03.2017. i 03.04.2018. te “Izmjena odluke o općim uvjetima organizacije i naplate parkiranja na javnim parkiralištima Općine Bol” od 26.07.2018., to uprava društva “Grabov rat” d.o.o. dana 12.11.2018. raspisuje slijedeći  

 

NATJEČAJ  
za zakup prava  korištenja parkirnih mjesta na lokaciji: “Dom staraca/dom umirovljenika” 


Članak 1.

Predmet natječaja: 

Zakup prava korištenja parkirnih mjesta za potrebe korištenja, u vremenskom periodu na slijedećim lokacijama kako slijedi navedeno:


-“Dom staraca/Dom umirovljenika“………-(ukupno 2 parking mj. za zakup u cjelogodišnjem  vremenskom periodu od 01.01.2019.-31.12.2019.)


Članak 2.

Podnositelji, rok i način podnošenja:

- Sudionici natječaja mogu biti pravne i fizičke osobe

- Rok za podnošenje ponuda za natječaj je 30 (trideset) dana, počevši sa danom objave ovog Natječaja 12.11.2018. (ponedjeljak) na oglasnoj ploći kao prvim danom roka, te zaključno sa 11.12.2018. (utorak) kao zadnjim danom roka za predaju zahtjeva

- Prijave se moraju podnijeti u zatvorenoj omotnici, s obveznom naznakom: 

           “Za natječaj-parking/ne otvaraj”

- Prijave se mogu predati osobno/ili putem pošte u sjedištu društva “Grabov rat” d.o.o., na adresi:  „Uz Pjacu 2, 21420 Bol“, svakim radnim danom od 8:00 do 15:00 sati, ili putem pošte preporučeno.


Članak 3.

Uvjeti natječaja:

- Fizička osoba ostvaruje pravo na povlaštenu kartu za zakup parking mjesta na navedenim lokacijama i u navedenom vremenskom razdoblju iz čl.1 ovog „Natječaja“, ako ima prijavljeno prebivalište na području Općine Bol najmanje zadnjih pet godina.

Povlaštena parkirališna karta (parkirališno mjesto) može se zakupiti po principu: „jedna obitelj – jedno vozilo“, te vrijedi samo za vozilo za koje je izdana. 

Ukoliko se javi više fizičkih osoba koje ostvaruju pravo na povlaštenu kartu na navedenim parking lokacijama, prednost zakupa imati će fizičke osobe sa fizički bližim prijavljenim prebivalištem onom parkiralištu za koji se prijavljuju (prema udaljenosti), a ako bude više prijava jednakoga statusa po ovoj osnovi, prednost će tada imati one fizičke osobe koje imaju dulje prijavljeno prebivalište na predmetnoj adresi

Fizičke osobe koje ispunjavaju prethodno navedene uvjete ostvaruju pravo na zakup jednog parkirališnog mjesta., po fiksnoj cijeni naknade od 2.000,00 (dvijetisuće) kuna za cjelokupno vremensko razdoblje iz čl.1. ovog „Natječaja“.


- Pravne osobe, obrtnici odnosno osobe koje obavljaju druge samostalne djelatnosti ostvaruju pravo na povlaštenu kartu za zakup parking mjesta na navedenim lokacijama i u navedenom vremenskom razdoblju iz čl.1.ovog „Natječaja“.

- Moguće je da ukoliko pristiglih zamolba fizičkih osoba koje ostvaruje pravo na povlaštenu kartu za zakup parking mjesta bude manje od broja predviđenih parking mjesta iz članka 1. i 3. ovog „Natječaja“, tada je moguće da se pravne osobe jave i za zakup preostalih slobodnih parking mjesta, pod uvjetom da imaju prijavljeno sjedište na području mjesta Bol, te svoju djelatnost obavljaju u blizini parking lokacije za koju podnose traženje.

Pravne osobe, obrtnici odnosno osobe koje obavljaju druge samostalne djelatnosti, a koje ispunjavaju prethodno navedene uvjete, ostvaruju pravo na zakup jednog parkirališnog mjesta, po fiksnoj cijeni naknade od 3.000,00 (tritisuće) kn za cjelokupno vremensko razdoblje


- Zakup parking mjesta za potrebe apartmanskih gostiju domaćinstava. Ukoliko pristiglih zamolba fizičkih osoba i pravnih osoba, obrtnika odnosno osoba koje obavljaju druge samostalne djelatnosti, a ostvaruju pravo na povlaštenu kartu za zakup parking mjesta na navedenim lokacijama, bude manje od broja predviđenih parking mjesta iz članka 1. ovog „Natječaja“, tada će takva preostala slobodna mjesta biti dodijeljena prijavljenim zainteresiranim domaćinstvima za potrebe parking mjesta za potrebe gostiju iz njihovih apartmana koji se nalaze u blizini parking mjesta iz članka 1. ovog „Natječaja, ukoliko takvih pristiglih prijava i zainteresiranih bude.

Zakup jednog parkirališnog mjesta za potrebe apartmanskih gostiju domaćinstava na navedenim lokacijama iz čl.1. ovog „Natječaja“ utvrđuje se u iznosu fiksne naknade od 4.000,00 (četiritisuće) kuna za cjelokupno vremensko razdoblje.


Na sve navedene iznose novčane naknade iz prethodnih stavaka ovog članka, u iznos je već uključen porez na dodanu vrijednost (PDV).

Ukoliko neka od pristiglih prijava iz svih prethodno gore navedenih kategorija korisnika, bude po svim kriterijima izjednačena sa nekom drugom pristiglom prijavom, u tome slučaju prednost će imati ona prijava koja je prije zaprimljena u sjedištu društva (dokaz: prijemni pečat evidencije na pristigloj prijavi).


Članak 4.

Sadržaj prijave:   

Pisana prijava za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati slijedeću dokumentaciju:

1. Dokaz o hrvatskom državljanstvu za fizičke osobe (preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice), te izvadak iz sudskog registra ili obrtnicu (preslika,) za pravne osobe i obrte

2. Dokaz o prijavljenom prebivalištu na području Općine Bol (preslik osobne iskaznice ili uvjerenje nadležnog MUP-a o prebivalištu)

3. Potvrda da tražitelj nema nepodmirenih obveza po bilo kojim osnovama prema društvu “Grabov rat” te Općini Bol (navedene potvrde je moguće dobiti u sjedištu društva “Grabov rat” d.o.o. te u računovodstvu Općine Bol) 

4. Preslika dokumenata o registraciji i vlasništvu vozila kojeg se prijavljuje (kao dokaz vlasništva)


Članak 5.

Nepravodobne, nepotpune i neprecizne prijave neće se razmatrati, kao ni ponude sudionika javnog natječaja koji nisu podmirili sve svoje financijske obveze predviđene uvjetima ovog natječaja.

Sudionici natječaja bit će dokazivo obaviješteni o rezultatima u roku od 2 (dva) dana od dana zaključenja ovog natječaja.

Sudionici natječaja koji budu izabrani dužni su u roku od 5 (pet) dana po obavijesti pristupiti u sjedište društva radi sklapanja ugovora, te najkasnije do potpisa ugovora dostaviti potvrdu o izvršenoj uplati po zakupljenom parking mjestu.

U slučaju da u navedenom roku izabrani sudionik natječaja ne pristupi potpisivanju  ugovora, smatrat će se da je ponuditelj odustao od sklapanja ugovora, a mjesto koje je ostalo upražnjeno Grabov rat će ponuditi drugim zainteresiranim korisnicima, ukoliko takvih bude.


GRABOV RAT d.o.o.

Direktor

Mirko Perić, univ.spec.oec.alt


Inicijativa Božićni grad
Bol


                            BOŽIĆNI GRAD 2018.

-        -

U ime inicijative Božićni grad zahvaljujemo na podršci koju ste nam pružili pri realizaciji ideje Božićnog grada u Bolu u 2017. godine!
Pokazali smo da ako se odlučimo zajedno možemo pokrenuti i raditi za ono što nam je važno.
Izrazili smo želju da i u Bolu osjetimo malo božićnog duha, uveselimo naše najmlađe i na konkretnoj razini pomognemo potrebitim ljudima. Uvjereni smo da smo dali vrijedan doprinos.

Mi zaista želimo da ova naša ideja zaživi i stoga s ponosom javljamo kako Inicijativa Božićni grad i ovu godinu organizira blagdansko druženje s naglaskom na humanitarni karakter istog!
Ovo je druga godina zaredom da organiziramo 'Božićni grad'  i uvjereni smo da ćete Vi, kao i naši mještani, podržati ovu ideju za koju vjerujem da će postati tradicionalni događaj u našem malom mistu. Otvorenje Božićnog grada 2018. planirano je dana 13.12. (na Blagdan sv. Luce) a druženje će se nastaviti do 26.12. kada bismo organizirali završnu zabavu.
Atmosfera na kućicama i u šatoru zasigurno će biti i bolja nego lani, s obzirom da smo na vrijeme krenuli s pripremama i organizacijom. Hrana i piće će se i ove godine prodavati po cijenama prihvatljivim svima, a sve u cilju  okupljanja što većeg broja ljudi u centru mjesta. Prikupljeni novac će se donirati na način sličan prošlogodišnjem - za našu djecu i potrebite. U privitku je i popis donacija od Božićnog grada 2017. godine. Za sada još nismo u mogućnosti objaviti plan i program Božićnog grada 2018., ali intenzivno radimo na osmišljavanju istog  koji naravno ovisi  o sredstvima s kojima ćemo raspolagati. 
Ono što možemo sa sigurnošću potvrditi je da će biti veselo, šareno, blještavo, mirisno i luckasto!!!!!!  Baš kako i priliči tom blagdanskom periodu.
Općina Bol će nam, kao i prošle godine, osigurati sredstva koja nam omogućuju rad, a to su nabava šatora u kojem bi se organizirale dječje radionice, nabava kućica u kojima bi se vršila prodaja hrane i napitaka te nabava božićnih dekoracija koje bi se postavile u sklopu Božićnog grada.
Vama se obraćamo sa zamolbom da ovu našu ideju pomognete donacijom, novčanom ili materijalnom. Račun za uplatu donacije:
CZK BOL:     HR2123300031100373533
S naznakom: ZA BOŽIĆNI GRAD

Inicijativa nema udrugu ni račun pa u dogovoru s Centrom za kulturu donacije prikupljamo na njihovom računu, a bit će iskorištene isključivo za potrebe Božićnog grada.

Za materijalne donacije kao i za sve informacije možete nas kontaktirati na brojeve

099 6899 906 (Romana), 091 4497 085 (Slavica) i 098 8914 59 (Nevenka)
Hvala vam unaprijed i posjetite nas u Božićnom gradu 2018.!


                                                                                                   Inicijativa Božićni gradDONACIJE 2017.Za vrijeme trajanja Božićnog grada 2017. u periodu od 13.12 do 26.12. prikupljeno je 32.187,43 kn koje smo u potpunosti donirali kako smo prvotno i najavili.

Donacije su raspoređene na sljedeći način:

Osnovna škola Bol – 18.910,00 kn
Školska stolica Educa – 32 kom
Školska klupa dvosjed Educa – 16 kom
Katedra Educa – 2 kom
Stolica Iso bez rukonaslona – 2 kom
Školska ploča 240x120 cm, bijela, magnetic – 2 kom
Ormar s četiri vratna krila 80x50x185 cm – 2 kom

Donacija gosp. Željanu Kaštelanu – 4.000,00 kn
Za  potrebe liječenja

Donacija, na žalost sada pokojnom,  gosp. Anti Borojeviću – 4.000,00 kn
Za potrebe liječenja

Donacija Centru za kulturu Bol za „rođendaonice u Domu kulture“ – 3.183,10 kn
Nabavka raznovrsnih igračaka

Donacija gosp. Ivici Aničić-Balini – 2.100,00 kn

Za potrebe liječenja

Kada sezbroje sve naše donacije utvrdi se razlika od nekoliko kuna više u odnosu na
uprihođeni iznos. Do toga je došlo pri uplati zadnje donacije za potrebe liječenja kako bismo
uplatili „okrugli“ iznos.


Inicijativa Božićni grad:

Antonija Cvitović, Ana Marinelić, Ani Buktenica, Franka Marinković, Franka Andrić,
Ivana Jekić, Ivana Marinković,  Ivana Okmažić, Ivana Bošnjak, Jaka Šošić,
Jelena Karmelić, Katarina Martinić, Linda Marinković, Matea Radostić,
Milena Marjanović, Nevenka Martinović, Olga Vladilo, Romana Baković,
Simona Buktenica i Slavica Bošnjak.
alt


MICHIELI - TOMIĆ d.o.o.  GORNJI HUMAC

OPERATIVA

tel. (021) 647 - 242

fax (021) 718 - 003


alt