Obavijesti i oglasi

alt


alt


alt


alt


alt


alt


ODGOVORI NA TRI VIJEĆNIČKA PITANJA

Pitanja je na 3. sjednici Općinskog vijeća postavio Ivica Šćepanović, a na 4. sjednici je tražio da se ti odgovori objave i na oglasnoj ploči. Iz Jedinstvenog upravnog odjela (JUO) Općine Bol odgovore smo dobili i za javno objavljivanje na ovom portalu kako bi ih što više osoba pročitalo.

___________


A. DOM NA VIDOVOJ GORI


PREDMET: Odgovor na vijećničko pitanje, Dom na Vidovoj gori

Dana 28. svibnja 2019. godine na 3/2019 sjednici općinskog vijeća ste postavili slijedeće vijećničko pitanje:

1. Što se u posljednjih 5 godina učinilo te što se planira učiniti na uređenju Doma na
Vidovoj gori, te rješavanju imovinsko-pravnih odnosa kompleksa na Vidovoj gori?

Hrvatsko planinarsko društvo „Mosor“ je 15. ožujka 2013. godine predalo tužbu
Općinskom sudu u Supetru i od tuženika Općine Bol zatražilo predaju u posjed čest. zem. 1396/2, u naravi zemljište i Dom na Vidovoj Gori.
U tužbi se navodi da je tužitelj na predmetnoj čestitci prije II. sv. rata izgradio planinarski dom, koji je potpuno obnovljen 1955. godine, a da je tuženik tj, Općina Bol bespravno, bez pravne osnove srušila objekt, a potom sagradila novi ugostiteljski objekt, koji još koristi i daje u zakup.
Općina se usprotivila ovoj tužbi, te istaknula prigovor aktivne legitimacije tužitelja, odnosno općina smatra da današnje Planinarsko društvo nije pravni slijednik predratnog Planinarskog društva „Mosor“, a današnja zgrada Doma je posve nova zgrada na novoj lokaciji koju je izgradila bivša Općina Brač.
U ovom sudskom sporu je održano nekoliko rasprava, a iduća je zakazana za 4. rujna
2019. godine.
Općina Bol je pokušala dogovoriti van sudsku nagodbu sa tužiteljem, ali se tužitelj nije pozitivno očitovao na naše prijedloge.
U ovakvim neizvjesnim okolnostima bilo bi neodgovorno da Općina Bol ulaže značajnija sredstva u objekt na Vidovoj Gori, a i davanje u zakup trećim osobama je rizik za zakupca i za Općinu Bol.
Zbog toga smo planirali minimalno urediti prostor Doma na Vidovoj gori i dati ga na korištenje našem komunalnom poduzeću Grabov rat, koje bi tamo pružalo minimalne ugostiteljske usluge.
Međutim, ove godine, zbog teškoća u pronalaženju izvođača radova, taj plan nismo realizirali.
Treba napomenuti da je općina Bol u predsezoni 2015. godine napravila novu nadstrešnicu od cca 150 m2 u dvorištu planinarskog doma Vladimir Nazor.
Općina Bol je ishodila Rješenje o izvedenom stanju za planinarski dom što mijenja građevinsku i uporabnu dozvolu.
Navedeno koristimo kao argument za utvrđivanje vlasništva sadašnjeg Doma na ime Općine Bol.
S poštovanjem, načelnik:
Tihomir Marinković


B. KEMIJSKO-BIOLOŠKI PROČISTAČ


PREDMET: Odgovor na vijećničko pitanje, Kemijsko-biološki pročistač

Dana 28. svibnja 2019. godine na 3/2019 sjednici općinskog vijeća ste postavili
slijedeće vijećničko pitanje:

1. Što se u posljednjih 5 godina učinilo te što se planira učiniti za izgradnju kemijsko-biološkog pročistača?

Prije 15-tak godina je kao najpovoljnija lokacija za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na području općine Bol određeno zemljište na čest. zem. 1675 k.o. Bol.
Danas je Općina Bol vlasnik navedenog zemljišta za cijelo.
U tijeku je izrada UPU-a pretežno reciklažne zone K4 u kojem je određena lokacija za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na jugozapadnom dijelu navedene čestice.
Javna rasprava o prijedlogu UPU-a će se, na temelju Zajedničke odluke o izradi prostornih planova iz 2018. godine, obaviti zajedno sa javnom raspravom o izmjenama i dopunama PPU-a Općine Bol, izmjenama i dopunama UPU-a naselja Bol i prijedlogom UPU-a komunalne zone K3.

S poštovanjem, načelnik:
Tihomir Marinković


alt


C. BIJELA KUĆA


PREDMET: Odgovor na vijećničko pitanje, Bijela kuća

Dana 28. svibnja 2019. godine na 3/2019 sjednici općinskog vijeća ste postavili
slijedeće vijećničko pitanje:

1. Što se u posljednjih 5 godina učinilo te što se planira učiniti za rješenje statusa kompleksa Bijele kuće?

Hrvatska Dominikanska provincija je petnaestak godina vodila parnični postupak protiv tuženika Republike Hrvatske i Općine Bol radi utvrđivanja ništavosti ugovora sklopljenog između Općine Brač i Dominikanskog provincijalata Bol dana 2. prosinca 1963. godine, kojim je Dominikanski provincijalat u Bolu ustupio, a Općina Brač preuzela samostan Sv. Marije milosne - nekretnine označene kao čest. zgr. 736, čest. zem. 2470 i čest. zem. 2471 k.o. Bol.
Hrvatska Dominikanska provincija je pravomoćno izgubila ovaj spor te je Republika
Hrvatska utvrđena kao vlasnik Hotela Bijela kuća i još cca 2500 m2 okolnog zemljišta.
Prema našim saznanjima u tijeku je postupak izvanredne revizije pravomoćne presude
koji se, na prijedlog Dominikanske provincije, vodi pred Vrhovnim sudom RH.
Paralelno sa ovim postupkom Dominikanska provincija je pokrenula postupak povrata imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine za čest. zem. 2536/1, čest. zem. 2538/1, čest. zem. 2539/1, čest. zem. 2533/7, sve k.o. Bol, koje u naravi predstavljaju kompleks Poljane od preko 10.000 m2.
U Prostornom planu Općine Bol na zemljištu zvanom Poljana je predviđen sportski
centar za sportskom dvoranom i podzemnim garažama.
Općina Bol je prikupila dio potrebne dokumentacije za traženje kompleksa Poljane od
Ministarstva državne imovine u vlasništvo.
Međutim, zahtjev prema Ministarstvu nismo službeno uputili, jer je u toku postupak povrata ove imovine, koji se vodi pred Uredom za imovinsko-pravne poslove u SDŽ u Supetru.
Postupak je započeo 1997. godine, a do danas nije riješen.
Uza sva naša nastojanja, utvrđivanje vlasništva na kompleksu Bijele kuća između Države i Dominikanske provincije za Hotel Bijela kuća i Poljanu još nije riješeno.
Preostalih cca 10.000 m2, i to šumica gdje su paviljoni Tamaris i Martinica i zemljište gdje su tri paviljona naviše Kotline, su u vlasništvu RH.
Zbog neriješenih odnosa kompleks hotela Bijela kuća propada već 30 godina, a Općina
Bol ne može dobiti Poljanu niti na dugoročno korištenje niti u vlasništvo.
U privitku Vam također dostavljamo odgovor na Vaše vijećničko pitanje sa 8/2013 sjednice općinskog vijeća koja je održana 30. listopada 2013. godine

S poštovanjem, načelnik:
Tihomir Marinković


alt


MICHIELI - TOMIĆ d.o.o. GORNJI HUMAC

OPERATIVA

tel. (021) 647 - 242

fax (021) 718 - 003


alt