Obavijesti i oglasi

alt


SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU RUKU I PROSTORA

Grupa Boljana u suradnji s tvrtkom K.E.M. d.o.o. pokrenuli su inicijativu nabave i prodaje Alcosan dezinfekcijskih sredstava za sve otočane kojima je to potrebno za poslovnu i vlastitu upotrebu. Dostupni su proizvodi manjih (0,2l/0,5l/1l) i većih pakiranja (5l/10l) za dezinfekciju ruku i prostora (raznih površina poput kuhinja, kupaonica, podova, a siguran je i za dezinfekciju dječjih igračaka, mobitela i ostale opreme). Dezinfekcijska sredstva su provjerene kvalitete, spremna za upotrebu bez pripreme i odobrena od straneMinistarstva zdravstvai trenutnog ministra zdravstva Vilija Beroša koji je potpisnik da je proizvod siguran za upotrebu u javnom zdravstvu i domaćinstvima. Uz proizvod, a kao garanciju kvalitete, zainteresirani imaju mogućnost dobiti i sigurnosno-tehnički list i rješenje Ministarstva zdravstva.Sredstva su na alkoholnoj bazi te njegov udio iznosi minimalno 70%.Primaju narudžbe fizičkih osoba (iznajmljivača apartmana i za vlastite potrebe) te velikih i malih poslovnih subjekata (ugostiteljskih objekata, obrta, salona itd.), a moguća je dostava do vaših vrata. Narudžbe i dostave moguće su za cijeli otok Brač.

Za veće količine mogući su dodatni rabati. Za više informacija molimo da se zainteresirani obrate na sljedeće brojeve: tel.: (021) 635 991 ili mob.: 098 470 261. Detaljnije o cijenama pogledajte u nastavku.

alt


alt


Na temelju članka 20. Odluke o korištenju javne površine na području Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 2/2020) i članka 47. Statuta Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 5/2009, 11/2014, 1/2015 i 1/2018) načelnik Općine Bol je dana 06. svibnja 2020. godine raspisao


O G L A S

ZA ZAPRIMANJE MOLBI

ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

NA PODRUČJU OPĆINE BOL ZA 2020. GODINU


1. Oglas se raspisuje za korištenje javnih površina za prodaju roba i pružanje usluga, te drugih djelatnosti predviđenih u Odluci o korištenju javnih površina na području Općine Bol.

2. Odluka o korištenju javnih površina na području Općine Bol („Službeni glasnik“ br. 2/20, nalazi se na www.opcinabol.hr) je sastavni dio ovog oglasa, te se javne površine ne mogu iznajmiti za djelatnosti i usluge koje nisu navedene u navedenoj Odluci.

3. Pravna ili fizička osoba zainteresirana za korištenje javnih površina podnosi molbu pročelniku Općine Bol uz koju je potrebno priložiti:
- kopiju domovnice i osobne iskaznice,

- kopiju obrtnice ili rješenja o osnivanju poduzeća ili potvrdu nadležnog Ureda za gospodarstvo da je poljoprivredni proizvođač,

- potvrda Porezne uprave o uplaćenim porezima i doprinosima, ne starija od 30 dana,

- prospekt ili nekoliko fotografija proizvoda odnosno rekvizita za pružanje usluga, - uz molbu za postavljanje uređaja za reprodukciju slike i zvuka na javnoj površini, potrebno je dostaviti potvrdu ovlaštene pravne osobe o atestu buke u zonama mješovite, pretežito poslovne namjene sa stanovanjem (50 dcb) koja je mjerena na rubu štekata, koji je najudaljeniji od izvora buke, koja nije starija od 30 dana,

- uz molbu je potrebno priložiti skicu javne površine koja se planira koristiti. U skici treba upisati prostorne mjere (površinu), navesti sredstva koja se planiraju postaviti na javnoj površini i prikazati izgled površine koja se želi iznajmiti,

- rješenje o ispunjenju minimalnih tehničkih uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti,

- izjavu da podnositelj zahtjeva ili njegov osnivač, ako je podnositelj pravna osoba, nema prema općini i trgovačkim društvima u vlasništvu, odnosno većinskom vlasništvu općine dugovanje po bilo kojoj osnovi,

- izjavu da podnositelj zahtjeva ili njegov osnivač, ako je podnositelj pravna osoba, nisu niti su bili vlasnici obrta ili osnivači drugih pravnih osoba koje prema općini i trgovačkim društvima u vlasništvu, odnosno većinskom vlasništvu općine imaju dugovanje po bilo kojoj osnovi,

- odgovarajuću geodetsku podlogu s ucrtanom trasom postojeće infrastrukture (samo za zimske vrtove),

- idejno rješenje uređenja terase i/ili zimskog vrta i suglasnost nadležnog konzervatorskog odjela.

4. Rok za podnošenje molbi je 15 dana od objave oglasa na oglasnoj ploči Općine Bol.

5. Pravne i fizičke osobe koje su dužnici prema Općini Bol, Ministarstvu financija ili prema KJP Grabov rat d.o.o., ili prema općinskoj ustanovi (Dječji vrtić, Centar za kulturu i Općinska knjižnica) iz prethodnog razdoblja, ne mogu dobiti javnu površinu na korištenje.

6. Načelnik će u roku od osam dana nakon donošenja odluke o korisnicima javne površine istima dostaviti Rješenja o korištenju javne površine zajedno sa računom. Neplaćanje naknade za korištenje javne površine u roku navedenom u rješenju je razlog za poništenje rješenja i uklanjanje nelegalno postavljenih stvari sa javne površine.


Klasa: 021-01/20-01/57
Ur. broj: 2104/02-20-02/01
Bol, 06. svibnja 2020. godine


Načelnik:
Tihomir Marinković

NAPOMENA:
U turističkoj sezoni 2020. godine, zbog restriktivnih uvjeta Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a u svezi sa pandemijom Covid 19, omogućit će se proširenje terasa ispred ugostiteljskih objekata (štekata), ali samo tamo gdje to omogućuju tehnički uvjeti, da stolovi i stolice ne smetaju prometu vozila i pješaka i da ne ometaju rad drugih poslovnih prostora.
Ovo proširenje štekata neće utjecati na cijenu najma javne površine.
Ova mogućnost proširenja štekata vrijedi samo za 2020. godinu ili do ukidanja restriktivnih mjera Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.


....................................................


I Z J A V A


Kojom,

______________________________________________________
Tvrtka

______________________________________________________
Ime i prezime

______________________________________________________
Adresa

______________________________________________________
OIB

potvrđuje da:

• podnositelj zahtjeva ili njegov osnivač, ako je podnositelj pravna osoba, nema prema općini i trgovačkim društvima u vlasništvu, odnosno većinskom vlasništvu općine dugovanje po bilo kojoj osnovi,

• podnositelj zahtjeva ili njegov osnivač, ako je podnositelj pravna osoba, nisu niti su bili vlasnici obrta ili osnivači drugih pravnih osoba koje prema općini i trgovačkim društvima u vlasništvu, odnosno većinskom vlasništvu općine imaju dugovanje po bilo kojoj osnovi.
______________________alt


alt


alt


REPUBLIKA HRVATSKA

Splitsko-dalmatinska županija

OPĆINA BOL

Uz pjacu 2, 21420 Bol
Klasa:810-05/20-01/5
Ur.broj:2104/20-02/02
Bol, 15. travnja 2020. godine


Stožer civilne zaštite općine Bol, koji je aktivan od 17. ožujka 2020. godine,
dana 15. travnja 2020.godine je donio zaključke koje se odnose na borbu protiv novog korona virusa COVID 19, a koji se moraju provoditi od petka, 17. travnja 2020., i traju do opoziva:


1. Svi korisnici javnih usluga na području općine Bol, koji ulaze u: apoteku, ambulantu, bilo koju prodavaonicu, tržnicu, ribarnicu, poštu, poslovnicu Fina-e, općinu, komunalno poduzeće Grabov rat, benzinsku postaju i sl., moraju nositi zaštitnu masku na licu radi sprječavanja širenja virusa i poštivati interna pravila svake javne ustanove o maksimalnom broju korisnika koji mogu biti u prostoriji u isto vrijeme.

2. Svi građani i gosti općine Bol moraju i dalje poštivati pravila socijalnog distanciranja: šetnja je moguća u grupama do pet osoba, ali međusobna udaljenost treba biti minimalno dva metra.

3. Svako veće okupljanje osoba je kažnjivo, mjere sprečavanja okupljanja osoba provode policijski službenici, a u tome im pomažu dva člana postrojbe Civilne zaštite iz Bola sa iskaznicom

Čuvajmo sebe, ali čuvajmo i osobe koje nam pružaju neophodne usluge za vrijeme ove krize.


S poštovanjem !


Zapovjednik stožera
Tihomir Marinković


alt


alt


alt


alt

PRIPREMA I DOSTAVA HRANE

RESTAURANT "A R G E N T O" BOL

021/635-037 ili 091 55 33 119


alt


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BOL


Klasa: 021-05/20-01/34
Ur.broj: 2104/02-20-02/02
Bol, 05. ožujka 2020. godine

Na temelju odluke Općinskog načelnika o raspisivanju natječaja za najam prostora klasa: 021-05/20-01/34, ur.broj: 2104/02-20-02/01 od 04. ožujka 2020. godine Jedinstveni upravni odjel Općine Bol objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za najam jednog apartmanaI. PREDMET NATJEČAJA: Najam dvokrevetnog apartmana za ukupno 2 policijska službenika.

II. ROK NAJMA:
od 01. srpnja do 31. kolovoza 2020. godine.

III. SMJEŠTAJNI KAPACITET MORA ZADOVOLJAVATI SLIJEDEĆE UVJETE:
- dvokrevetni apartman sa kupaonicom, kuhinjom i odvojenim krevetima, TV-om i klima uređajem
- raspoloživost za iznajmljivanje od 01. srpnja do 31. kolovoza 2020. godine

IV. PODACI KOJE JE OBVEZNO NAVESTI U PRIJAVI:
• Lokacija i adresa objekta.
• Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu - smještaja, Ureda državne uprave u SDŽ, Službe za gospodarstvo, Ispostava Supetar.
• Žiro račun za uplatu najamnine.
• Minimalno 4 fotografije smještajne jedinice.
• Ponuda cijene po noćenju, odnosno ukupna cijena za navedeno vremensko razdoblje.

Pisane ponude sa svim traženim podacima, ispravama i dokazima potrebno je dostaviti do 27. ožujka 2020. godine u zatvorenoj omotnici, na adresu: Općina Bol, Uz pjacu 2, 21420 Bol, sa naznakom "ZA NATJEČAJ, SMJEŠTAJ POLICAJACA - NE OTVARATI".

Prava i obveze između Općine Bol i najpovoljnijeg ponuditelja detaljno će se regulirati Ugovorom o najmu.
Dodatne informacije u svezi objavljenog natječaja mogu se dobiti u Općinskoj upravi na tel. 635-114.

PROČELNIK:
Stipe Karmelić


altMICHIELI - TOMIĆ d.o.o. GORNJI HUMAC

OPERATIVA

tel. (021) 647 - 242

fax (021) 718 - 003


alt