Obavijesti i oglasialt


OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE BOL

PREDMET: ZAPRIMANJE KANDIDACIJSKIH LISTA I KANDIDATURA

Prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Bol i prijedlozi kandidatura za Općinskog načelnika Općine Bol zaprimaju se u prostorijama Općine Bol, na adresi Uz Pjacu 2, 21420 Bol u slijedećim terminima:

- PONEDJELJAK 26. travnja 2021. godine od 8,00 do 14,00 sati
- UTORAK 27. travnja 2021. godine od 8,00 do 14,00 sati
- SRIJEDA 28. travnja 2021. godine od 8,00 do 14,00 sati
- ČETVRTAK 29. travnja 2021. godine od 8,00 do 15,00 sati

Prijedlozi kandidacijskih lista i kandidata, očitovanja o prihvaćanju kandidature, obrasci za prikupljanje potpisa birača, obavijesti o otvaranju posebnih računa za financiranje izborne promidžbe i drugo, podnose se isključivo na obrascima čiji sadržaj i oblik propisuje Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske.
Izborne sudionike upućujemo na internetsku stranicu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske www.izbori.hr na kojoj su objavljene Obvezatne upute, priopćenja, obavijesti i upute Državnog izbornog povjerenstva vezane uz propisane rokove, obrasce, redoslijed izbornih radnji, financiranje izborne promidžbe i drugo vezano uz izborni postupak i provedbu izbora.

PREDSJEDNICA OIP BOL:
MORANA PETRANIĆ


alt


Na temelju članka 20. Odluke o korištenju javne površine na području Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 2/2020) i članka 51. Statuta Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 3/2021) načelnik Općine Bol je dana 08. travnja 2021. godine raspisao


OGLAS

ZA ZAPRIMANJE MOLBI

ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

NA PODRUČJU OPĆINE BOL ZA 2021. GODINU1. Oglas se raspisuje za korištenje javnih površina za prodaju roba i pružanje usluga, te drugih djelatnosti predviđenih u Odluci o korištenju javnih površina na području Općine Bol.

2. Odluka o korištenju javnih površina na području Općine Bol („Službeni glasnik“ br. 2/20, nalazi se na www.opcinabol.hr) je sastavni dio ovog oglasa, te se javne površine ne mogu iznajmiti za djelatnosti i usluge koje nisu navedene u navedenoj Odluci.

3. Pravna ili fizička osoba zainteresirana za korištenje javnih površina podnosi molbu pročelniku Općine Bol uz koju je potrebno priložiti:
- kopiju domovnice i osobne iskaznice,
- kopiju obrtnice ili rješenja o osnivanju poduzeća ili potvrdu nadležnog Ureda za gospodarstvo da je poljoprivredni proizvođač,
- potvrda Porezne uprave o uplaćenim porezima i doprinosima, ne starija od 30 dana,
- prospekt ili nekoliko fotografija proizvoda odnosno rekvizita za pružanje usluga,

- uz molbu za postavljanje uređaja za reprodukciju slike i zvuka na javnoj površini, potrebno je dostaviti potvrdu ovlaštene pravne osobe o atestu buke u zonama mješovite, pretežito poslovne namjene sa stanovanjem (50 dcb) koja je mjerena na rubu štekata, koji je najudaljeniji od izvora buke, koja nije starija od 30 dana,
- uz molbu je potrebno priložiti skicu javne površine koja se planira koristiti. U skici treba upisati prostorne mjere (površinu), navesti sredstva koja se planiraju postaviti na javnoj površini i prikazati izgled površine koja se želi iznajmiti,
- rješenje o ispunjenju minimalnih tehničkih uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti,
- izjavu da podnositelj zahtjeva ili njegov osnivač, ako je podnositelj pravna osoba, nema prema općini i trgovačkim društvima u vlasništvu, odnosno većinskom vlasništvu općine dugovanje po bilo kojoj osnovi,
- izjavu da podnositelj zahtjeva ili njegov osnivač, ako je podnositelj pravna osoba, nisu niti su bili vlasnici obrta ili osnivači drugih pravnih osoba koje prema općini i trgovačkim društvima u vlasništvu, odnosno većinskom vlasništvu općine imaju dugovanje po bilo kojoj osnovi,
- odgovarajuću geodetsku podlogu s ucrtanom trasom postojeće infrastrukture (samo za zimske vrtove),
- idejno rješenje uređenja terase i/ili zimskog vrta i suglasnost nadležnog konzervatorskog odjela.

4. Rok za podnošenje molbi je 30 dana od objave oglasa na oglasnoj ploči Općine Bol.

5. Pravne i fizičke osobe koje su dužnici prema Općini Bol, Ministarstvu financija ili prema KJP Grabov rat d.o.o., ili prema općinskoj ustanovi (Dječji vrtić, Centar za kulturu i Općinska knjižnica) iz prethodnog razdoblja, ne mogu dobiti javnu površinu na korištenje.

6. Načelnik će u roku od osam dana nakon donošenja odluke o korisnicima javne površine istima dostaviti Rješenja o korištenju javne površine zajedno sa računom. Neplaćanje naknade za korištenje javne površine u roku navedenom u rješenju je razlog za poništenje rješenja i uklanjanje nelegalno postavljenih stvari sa javne površine.


Klasa: 021-01/21-01/59
Ur. broj: 2104/02-21-02/01
Bol, 08. travnja 2021. godine

Načelnik:
Tihomir Marinković


NAPOMENA:

U turističkoj sezoni 2021. godine, zbog restriktivnih uvjeta Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a u svezi sa pandemijom Covid 19, omogućit će se proširenje terasa ispred ugostiteljskih objekata (štekata), ali samo tamo gdje to omogućuju tehnički uvjeti, da stolovi i stolice ne smetaju prometu vozila i pješaka i da ne ometaju rad drugih poslovnih prostora.
Ovo proširenje štekata neće utjecati na cijenu najma javne površine.
Ova mogućnost proširenja štekata vrijedi samo za 2021. godinu ili do ukidanja restriktivnih mjera Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.


______________________________________________________________________________


I Z J A V AKojom,

______________________________________________________
Tvrtka

______________________________________________________
Ime i prezime

______________________________________________________
Adresa

______________________________________________________

OIB

potvrđuje da:

* podnositelj zahtjeva ili njegov osnivač, ako je podnositelj pravna osoba, nema prema općini i trgovačkim društvima u vlasništvu, odnosno većinskom vlasništvu općine dugovanje po bilo kojoj osnovi,

* podnositelj zahtjeva ili njegov osnivač, ako je podnositelj pravna osoba, nisu niti su bili vlasnici obrta ili osnivači drugih pravnih osoba koje prema općini i trgovačkim društvima u vlasništvu, odnosno većinskom vlasništvu općine imaju dugovanje po bilo kojoj osnovi.
_________________________


alt


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BOL


Klasa: 021-05/21-01/27
Ur. broj: 2104/02-21-02/02
Bol, 1. travnja 2021. godine

Na temelju članka 51. Statuta Općine Bol (»Službeni glasnik« Općine Bol, broj 3/21), članka 3. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Bol (»Službeni glasnik« Općine Bol, broj 6/06), načelnik Općine Bol Tihomir Marinković je dana 1. travnja 2021. godine u 11.00 sati u vijećnici Općine Bol javno otvorio ponude prispjele na javni natječaj za zakup poslovnog prostora i to kioska na „pješčanom otoku“ kod benzinske postaje.

Predmet javnog natječaja: Poslovni prostor-mali kiosk na „pješačkom otoku“ kod benzinske postaje, pozicija sjever, korisne površine cca 12 m2.

Javni natječaj je sukladno čl. 11. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Bol javno objavljen na službenim internet stranicama Općine Bol i na oglasnoj ploči Općine Bol dana 17. ožujka 2021. godine, te je bio otvoren 15 dana.

Otvaranju ponuda nazočni su ovlašteni predstavnici ponuditelja:
Sani Vukoja - predstavnik tvrtke INOVINE d.d.
Odvjetnica Tajana Martinović Kapetanović - predstavnica tvrtke Makarska adventure j.d.o.o.
Đani Balajić - predstavnik obrta Maestral
Linda Ann Marinković - predstavnica tvrtke Linda trgovina j.d.o.o.

Pristiglo je ukupno 7 ponuda i to:
1. Trgovački obrt Maestral je ponudio plaćanje zakupnine u iznosu od 42.466,00 kn godišnje.
2. Tvrtka Linda trgovina j.d.o.o. je ponudila plaćanje zakupnine u iznosu od 81.111,11 kn godišnje.
3. Tvrtka INOVINE je ponudila plaćanje zakupnine u iznosu od 94.200,00 kn godišnje.
4. Tvrtka Makarska adventure j.d.o.o. je ponudila plaćanje zakupnine u iznosu od 112.830,00 kn godišnje.
5. Trgovački obrt Rival je ponudio plaćanje zakupnine u iznosu od 77.778,46 kn godišnje.
6. Tvrtka Zlatni val d.o.o. je ponudila plaćanje zakupnine u iznosu od 104.646,46 kn godišnje.
7. Trgovački obrt Gugi je ponudio plaćanje zakupnine u iznosu od 154.646,46 kn godišnje.

Načelnik je utvrdio da zaprimljene ponude sadržavaju svu u javnom natječaju traženu dokumentaciju.

Primjedbi ponuditelja nije bilo.

Javno otvaranje ponuda završilo u 11.30 sati.

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Načelnik:
Tihomir Marinković


alt


Na temelju članka 28. Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 1/2021) Jedinstveni upravni odjel Općine Bol je dana 22. ožujka 2021. godine raspisao


O G L A S

ZA ZAPRIMANJE ZAHTJEVA
ZA KORIŠTENJE POMORSKOG DOBRA
NA PODRUČJU OPĆINE BOL ZA 2021. GODINU


1. Oglas se raspisuje za korištenje pomorskog dobra za djelatnosti predviđene od članka 11. do članka 14. Godišnjeg plana.
2. Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu („Službeni glasnik“ Općine Bol br.1/2021) je sastavni dio ovog oglasa, te se pomorsko dobro ne može koristiti za djelatnosti i usluge koje nisu navedene u Godišnjem planu.
3. Pravna ili fizička osoba zainteresirana za korištenje pomorskog dobra podnosi zahtjev, uz koji je potrebno priložiti:
- Dokaz o registraciji djelatnosti za koju traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnicu, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti).
- Dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru.
- Dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstva koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva.
- Dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu (samo u slučajevima kada se koncesijsko odobrenje traži za obavljanje brodicom/brodom).
- Presliku i skicu područja (mikrolokacije) s površinom na koju se odnosi zahtjev.
- Potvrdu upravnog odjela Općine Bol i komunalnog poduzeća Grabov rat, o nepostojanju dugovanja.
- Potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanu duga.
- Izjava kojom se daje suglasnost komunalnom redaru Općine Bol za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka, ukoliko se nalaze izvan odobrene lokacije, koje se nalaze na lokaciji nakon isteka ili ukidanja koncesijskog odobrenja te ukoliko se na mikrolokaciji postavljaju predmeti i stvari koje nisu odobrene koncesijskim odobrenjem.
- Izjava kojom podnositelj zahtjeva daje suglasnost da se može provesti prisilna ovrha uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti, odnosno vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje, te prisilna ovrha na svim njegovim računima i njegovoj cjelokupnoj pokretnoj i nepokretnoj imovini, a radi naplate dospjelih, a neplaćenih naknada za davanje koncesijskog odobrenja ili eventualnih naknada štete, te eventualnih troškova ovrhe.
Zahtjev za koncesijsko odobrenje se dostavlja na propisanom obrascu, zajedno sa 70,00 kn državnih biljega, zajedno sa svim gore navedenim ispravama, u zatvorenoj kuverti, sa oznakom „pomorsko dobro 2021; ne otvaraj“.
4. Prilikom rješavanja zahtjeva za koncesijsko odobrenje vijeće će utvrditi:
- je li zaprimljeni zahtjev za koncesijsko odobrenje usklađen s Planom.
- je li podnositelj zahtjeva uredno podmirio svoje obaveze prema Općini Bol, prema općinskoj tvrtki Grabov rat d.o.o. i prema Poreznoj upravi,
- je li podnositelj zahtjeva priložio sve potrebne dokaze, potvrde i izjave prema članku 21. ovog Plana.
Ukoliko je zahtjev za koncesijsko odobrenje usklađen s Planom, ako je podnositelj zahtjeva podmirio svoje obveze prema općini, prema općinskoj tvrtki i prema Poreznoj upravi i ako je podnositelj zahtjeva priložio sve potrebne isprave, vijeće za izdavanje koncesijskih odobrenja će pristupiti proceduri dodjele koncesijskih odobrenja prema Poslovniku o radu vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja općine Bol.
5. Ukoliko je podnositelj zahtjeva uredni korisnik pomorskog dobra iz prethodne godine, ako je njegov zahtjev usklađen s godišnjim Planom, ako je uredno podmirio svoje obveze prema općini Bol, prema općinskoj tvrtki Grabov rat d.o.o. i prema Poreznoj upravi i ako je priložio sve potrebne dokaze, potvrde, izjave, onda ima prednost za dobivanje koncesijskog odobrenja pred drugim podnositeljima zahtjeva za istu mikrolokaciju.
6. Ukoliko za istu mikrolokaciju postoji više zahtjeva, a zahtjev nije predao prošlogodišnji korisnik, onda prednost za dobivanje koncesijskog odobrenja ima podnositelj koji je prije predao zahtjev.
7. Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja ima pravo neprihvaćanja svih pristiglih zahtjeva.
Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja neće prihvatiti zahtjev naročito ukoliko je pravna ili fizička osoba, podnositelj zahtjeva a korisnik pomorskog dobra iz prethodne godine, koristio pomorsko dobro suprotno uvjetima iz Koncesijskog odobrenja i Godišnjeg plana, ako se nije pridržavao odredbi o javnom redu i miru te odredbi o zaštiti od buke, ako se nije pridržavao odredbi o radnom vremenu, ako je namjerno oštetio javno zelenilo na pomorskom dobru, ako je mijenjao građevinske uvjete pomorskog dobra, ako je pomorsko dobro dao u podnajam, te ako je kažnjavan od strane nadležnih državnih inspekcija i službi.
8. Podnositelja zahtjeva, čiji zahtjev Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja ocijeni usklađenim sa godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom na području općine Bol i uz druge uvjete iz članka 8. stavak 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja (NN 36/04) Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja će pozvati da godišnji iznos naknade za koncesijsko odobrenje koncesionar plati u dva obroka i to:
Godišnji iznos naknade korisnik je obvezan
- Prvi obrok u roku od 8 (osam) dana od zaprimanja obavijesti i računa za korištenje pomorskog dobra i to naknadu za koncesijsko odobrenje u 100 % -tnom iznosu i naknadu za korištenje komunalne infrastrukture u 50 % - tnom iznosu.
- Drugi obrok najkasnije do 15. srpnja 2021. godine i to 50 % - tni iznos naknade za korištenje komunalne infrastrukture.
Nakon plaćanja prvog obroka korisnik pomorskog dobra je dužan općinskoj upravi dostaviti dokaz o uplati i ovjerenu zadužnicu na iznos drugog obroka. Općinska uprava je dužna nakon zaprimanja navedene dokumentacije izdati koncesijsko odobrenje za obavljanje
djelatnosti na pomorskom dobru za 2021. godinu.
Ukoliko se prvi obrok naknade ne plati u gore određenom roku, vijeće za davanje koncesijskih odobrenja će odbiti zahtjev za koncesijsko odobrenje.
Nakon uplate drugog obroka općinska uprava je dužna izdavatelju vratiti zadužnicu.

Klasa: 342-01/21-01/4
Ur.broj: 2104/21-01/01
Bol, 22. ožujka 2021. godine

Pročelnik:
Stipe KarmelićaltN A T J E Č A J

Za dodjelu novčane pomoći učenicima i studentima s područja Općine Bol


I.
Novčana pomoć se dodjeljuje u iznosu od :
• 1.000,00 kuna godišnje za sve srednjoškolce sa područja Općine Bol koji se školuju izvan općine u školskim programima kojih nema na području Općine Bol.
• 2.000,00 kuna godišnje za sve redovne studente sa područja Općine Bol koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu završili sa uspjehom do 3,49 (prosjek ocjena).
• 3.000,00 kuna godišnje za sve redovne studente sa područja Općine Bol koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu završili sa uspjehom od 3,50 do 4,49 (prosjek ocjena).
• 4.000,00 kuna godišnje za sve redovne studente sa područja Općine Bol koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu završili sa uspjehom od 4,50 do 5,00 (prosjek ocjena).
Novčana pomoć se isplaćuje jednokratno za prethodnu školsku/akademsku godinu.

II.
Uvjeti za prijavu na natječaj za dodjelu novčane pomoći:
a) Za dodjelu novčane pomoći općine Bol mogu se natjecati učenici i studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
- da su državljani Republike Hrvatske,
- da nisu stariji od 27 godina,
- da učenik ili student ima prebivalište na području Općine Bol, i to najmanje posljednje 3 godina bez prekida
- da su redoviti učenici srednje škole koji se školuju izvan Općine Bol, u školskim programima kojih nema na području općine Bol.

b) Za dodjelu novčane pomoći općine Bol ne mogu se natjecati:
- đaci koji ponavljaju školsku godinu do kraja školovanja u Srednjoj školi,
- studenti koji ponavljaju akademsku godinu do kraja studiranja na istom fakultetu,
- apsolventi.

III.
Učenici i studenti koji su korisnici stipendije ili kredita po drugoj osnovi, mogu ostvariti pravo na novčanu pomoć Općine Bol.


IV.
Potrebna dokumentacija uz prijavu na natječaj za dodjelu novčane pomoći:
- preslike svjedodžbi o uspjehu u svim razredima srednje škole, za učenike i studente I. godine studija,
- prijepis ocjena od akademske godine 2019/2020 i presliku indeksa za studente viših godina studija,
- uvjerenje o upisu u školu, odnosno na visoko učilište, za školsku/akademsku godinu 2020/2021,
- potvrda o prebivalištu na području Općine Bol za podnositelja prijedloga iz koje će biti razvidno udovoljenje uvjetu o duljini prebivanja na području Općine Bol,
- preslika domovnice podnositelja prijave,

- broj tekućeg računa.


V.
Rok za podnošenje prijava je do utorka 06. travnja 2021. godine. Svu potrebnu dokumentaciju za natječaj dostaviti na adresu Općina Bol, Uz pjacu 2, Bol s naznakom »zamolba za dodjelu novčane pomoći«, do zaključno sa zadnjim danom 06. travnja 2021. godine (utorak).

VI.
Jednokratna novčana nagrada se dodjeljuju u iznosu od :

• 1.000,00 kuna za srednjoškolce koji se školuju izvan Općine Bol za odličan uspjeh (prosjek ocjena od 4,50 do 5,00) za školsku godinu 2020/2021. godinu.

• 1.000,00 kuna za studente sa područja općine za završeni preddiplomski sveučilišni studij (prvostupnik) u 2021. godini.

• 2.000,00 kuna za studente sa područja općine za završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji (magistar) u 2021. godini.

• 10.000,00 kuna za studente sa područja općine za završeni akademski stupanj doktor znanosti ili doktor umjetnosti u 2021. godini.

VII.
Potrebna dokumentacija uz prijavu za dodjelu novčane nagrade:

Srednjoškolci i završeni studenti dostavljaju dokaze o uspjehu (originalnu potvrdu ili ovjereni presliku svjedodžbe ili diplome, te broj tekućeg računa) Jedinstvenom upravnom odjelu općine Bol.

VIII.
Novčane pomoći i nagrade srednjoškolcima i studentima se dodjeljuju bespovratno.Bol, dana 02. ožujka 2021. godine

Pročelnik:
Stipe Karmelić

alt


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BOL


Klasa: 021-01/21-01/14
Ur. broj: 2104/21-02/02
Bol, 25. veljače 2021. godine

Na temelju članka 47. Statuta Općine Bol (»Službeni glasnik« Općine Bol, broj 5/09, 11/14, 1/15 i 1/18), načelnik Općine Bol Tihomir Marinković je dana 25. veljače 2020. godine u 11.00 sati u vijećnici Općine Bol javno otvorio ponude prispjele na javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Bol.

Predmet javnog natječaja: zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Bol.
Dio čestice zemlje broj 1675, Z.U. 1359, k.o. Bol, i to dijela koji je u naravi zasađen sa cca 120 komada maslina.

Javni natječaj je javno objavljen na službenim internet stranicama Općine Bol i na oglasnoj ploči Općine Bol dana 11. veljače 2021. godine, te je bio otvoren 15 dana.

Otvaranju ponuda nazočni su ovlašteni predstavnici ponuditelja:
- Jasmin Marinković - OPG Jasmin Marinković
- Andrija Vlastelica- predstavnik Braniteljske zadruge Podbarje

Pristigla su ukupno tri ponude i to:
1.OPG Vojmir Cvitanić, Ul. Domovinskog rata 30, 21420 Bol
Ponuditelj je ponudu dostavio osobno na urudžbeni zapisnik pisarnice Općine Bol dana 23. veljače 2021. godine u 8.34 sati

OPG Vojmir Cvitanić je ponudio plaćanje zakupnine u iznosu od 5.101,00 kn godišnje.

2.OPG Jasmin Marinković, Nadsela 17, 21425 Selca
Ponuditelj je ponudu dostavio osobno na urudžbeni zapisnik pisarnice Općine Bol dana dana 25. veljače 2021. godine u 10.50 sati

OPG Jasmin Marinković je ponudio plaćanje zakupnine u iznosu od 5.010,50 kn godišnje.

3.Braniteljska zadruga Podbarje, Put Podkaštilje 20, 21420 Bol
Ponuditelj je ponudu dostavio osobno na urudžbeni zapisnik pisarnice Općine Bol dana dana 25. veljače 2021. godine u 10.53 sati

Braniteljska zadruga Podbarje je ponudila plaćanje zakupnine u iznosu od 5.522,00 kn godišnje.

Načelnik je utvrdio da zaprimljene ponude sadržavaju svu u javnom natječaju traženu dokumentaciju.

Nazočni ponuditelji su izvršili uvid u natječajnu dokumentaciju protukandidata.
Primjedbi ponuditelja nije bilo.

Javno otvaranje ponuda završilo u 11.20 sati.

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Načelnik:
Tihomir Marinkovićalt


INTEGRALNO UPRAVLJANJE

KVALITETOM U DESTINACIJI BRAČ

Turistička zajednicaGrada Supetra i Turistička zajednica Općine Bol u suradnji s tvrtkom Feel IQM d.o.o. započela je s provođenjem projekta Integralnog upravljanja kvalitetom.
Projektom IQM Destination BRAČ potiče se kvaliteta na području cijelog otoka Brača, integriranje lokalnih proizvoda u turizam, razvoj destinacijskih proizvoda, povezivanjesubjekata u cilju ukupnog zadovoljstva turizmom od strane gostiju i stanovnika destinacije.
IQM Destination BRAČkonceptom provodi se monitoring, postavljaju mjerljivi ciljevi, savjetuje se dionike u destinaciji kako unaprijediti cjelovitu destinacijsku kvalitetu, lokalnu autohtonu priču, domaće kvalitetne proizvode, kulturu destinacije i stavlja u fokus gosta koji destinaciju doživljava u cijelosti. Temeljem navedenog, predlaže se izrada destinacijske knjigestandarda IQM Destination BRAČ, naime, odgovornim turizmom i održivim turizmom promiču se temeljne vrijednosti destinacije, a poseban je naglasak na kvaliteti života stanovnika u turističkoj destinaciji.

U projekt IQM Destination BRAČ mogu se uključiti svi koji svojim radom doprinose razvoju i kvaliteti turizma (ugostiteljski objekti, hoteli, privatni iznajmljivači, kampovi, OPG-i, udruge, turističke agencije, atrakcije i dr.). Nakon prijave na javni poziv slijedi posjeta prema planu obilaska, te individualni savjeti o marketinškim aktivnostima u cilju poticanja izvrsnosti i umreženosti.
Ovim putem pozivamo sve zainteresirane turističke subjekte koji svojim radom doprinose razvoju i kvaliteti turizma na području Grada Supetra i Općine Bol da se prijave na sudjelovanje u projektu.
Sudjelovanje u projektu se ne naplaćuje dionicima projekta. Prijave se primaju na e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it do 15.03.2021.godine.

Molimo Vas u prijavi navedite sljedeće podatke:

1. Ime i prezime osobe koja prijavljuje
2. Naziv tvrtke/subjekta
3. Djelatnost kojom se bavite
4. Adresa na kojoj se objekt nalazi
5. Kontakt e-mail
6. Kontakt telefon
7. Web adresa ili link ukoliko promovirate svoju djelatnost putem mreža TripAdvisor, Booking, AirBnB, ostalo.
8. Naziv na društvenim mrežama ili link ukoliko promovirate svoju djelatnost putem mreža Facebook, Instagram, Youtube.

Slanjem prijave za sudjelovanje u projektu pristajete da se Vaši podaci koriste u svrhu promocije, umrežavanja i unapređenja kvalitete usluge u destinaciji, a ukoliko više ne želite primati informacije, molimo Vas da nas obavijestite na This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Prikupljeni podaci bit će korišteni isključivo tijekom provođenja projekta. Sve informacije vezane uz obradu osobnih podataka možete dobiti slanjem upita voditeljima projekta na gore navedenu e-mail adresu. Sudionici u svakom trenutku mogu povući ovu privolu u kojem slučaju se voditelji projekta dužni izbrisati sve prikupljene osobne podatke sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka, nacionalnom zakonodavstvu te internim pravilnicima o zaštiti osobnih podataka.

altalt


alt


alt

alt


alt

altREPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija

OPĆINA BOL

Uz pjacu 2, 21420 Bol
Klasa: 021-05/20-01/ 59
Ur.broj: 2104/20-02/1
Bol, 15. srpnja 2020. godine


Predmet: Upute za sakupljanje komunalnog otpada


Dana 14. srpnja 2020. godine u uredu općine Bol je održan sastanak rukovodstva tvrtke Michieli Tomić d.o.o. iz Gornjeg Humca, koji je koncesionar sakupljanja i odvoženja otpada sa područja općine Bol i čelnika općine Bol.
Na sastanku se razmatrala problematika sakupljanja miješanog komunalnog (kućnog) otpada, biorazgradivog otpada, reciklabilnog i krupnog otpada sa područja općine Bol.
Na području općine Bol je koncesionar sakupljanja otpada do danas podijelio ukupno oko tisuću i dvjesta čipiranih kanti od 120 litara ili magnetskih kartica koje otvaraju poluukopane kontejnere.
Domaćinstva koja još nisu zadužili čipiranu kantu moraju otići na reciklažno dvorište gdje svakog radnog dana od 07.00 do 11.00 i od 16.00 do 19.00 sati mogu preuzeti čipiranu kantu za kućni otpad.
Za preuzimanje magnetne kartice za odlaganje otpada u poluukopane kontejnere se treba obratiti koncesionaru na telefon (021) 647-242.
Djelatnici tvrtke Michieli-Tomić d.o.o. određuju pojedine zone u općini na koje je ekonomičnije i praktičnije primjenjivati sistem sakupljanja kućnog otpada iz čipiranih kanti ili odlaganja kućnog otpada u poluukopane kontejnere uz pomoć magnetske kartice.
Ovaj sustav sakupljanja otpada se primjenjuje od 01. srpnja 2020. godine.
Prvih dana od uvođenja ovog sustava djelatnici tvrtke Grabov rat d.o.o. su svakog jutra sakupljali četiri do pet kamiona kućnog otpada odloženog pored poluukopanih kontejnera i kanti.
Naime, djelatnici tvrtke Micheli-Tomić d.o.o. su dužni sakupiti otpad koji je registriran i naplativ, a to je otpad koji se nalazi u kantama ili u poluukopanim kontejnerima.
Danas se nepravilno odloženog otpada pored kontejnera i kanti sakupi jedan do dva kamiona svakog jutra.
Zajednički cilj je da se otpad odlaže legalno, tj. u kante i kontejnere, a svaki otpad pored kanti i kontejnera je nelegalan te podliježe općinskim novčanim kaznama.
Općinska uprava je do danas izdala devet obveznih prekršajnih naloga na iznos od 600,00 kn osobama za koje imamo dokaze da su nepravilno odlagali otpad.
Ova kazna se može naplatiti maksimalno do 2.000,00 kn i nove kazne će se povećavati prema maksimalnom iznosu.
Sa obveznim prekršajnim nalozima će se nastaviti dok svi građani i turisti Bola ne počmu poštovati općinsku odluku o sakupljanju otpada.
Molimo sve iznajmljivače soba, apartmana ili kuća za odmor da svoje turiste upoznaju sa sustavom sakupljanja kućnog otpada.
Primijetili smo da mnogi turisti svoje vrećice sa otpadom odlažu na javnu površinu nakon 09.00 ili 10.00 sati ujutro, jer ne znaju gdje je njihova kanta ili njihov kontejner za odlaganje otpada. U tom slučaju otpad ostaje na javnoj površini cijeli dan, jer se kućni otpad sakuplja tek sutra ujutro od 05.00 do 09.00 sati. Tvrtka Michieli-Tomić d.o.o. je jednom domaćinstvu spremna zadužiti više magnetskih kartica kako bi i turisti mogli odlagati svoj otpad u poluukopani kontejner.
Molimo sve građane i turiste Bola da odvajaju otpad tako da papir, staklo, plastiku i boce odlažu u poluukopane kontejnere koji su raspoređeni po cijelom naselju i namijenjeni su za pojedinu vrstu reciklabilnog komunalnog otpada. Ovakvo odvojeno sakupljanje reciklabilnog otpada se posebno ne naplaćuje.
Na taj način će se smanjiti količine miješanog komunalnog (kućnog) otpada koji se odlaže u čipirane kante ili poluukopane kontejnere uz pomoć magnetne kartice i koji se naplaćuje.
Biorazgradivi komunalni otpad (granje, trava, lišće, cvijeće…) se treba odlagati u reciklažno dvorište. Odlaganje ovog otpada se posebno naplaćuje i to 6,78 kn za jednu kantu od 120 litara otpada.
Krupni otpad (elektronički aparati, dijelovi namještaja, stalaže…) se treba odlagati u reciklažno dvorište. Ovaj otpad se odlaže bez naknade.
Poštujući gore navedene upute Bol će biti uredan i čist na ponos svojih stanovnika i na radost naših turista.

S poštovanjem !

načelnik
Tihomir Marinković


altalt

PRIPREMA I DOSTAVA HRANE

RESTAURANT "A R G E N T O" BOL

021/635-037 ili 091 55 33 119


alt


MICHIELI - TOMIĆ d.o.o. GORNJI HUMAC

OPERATIVA

tel. (021) 647 - 242

fax (021) 718 - 003


alt